Rendement

21 november 2016

Plannen voor stroomlijnen Participatiewet definitief

Nu de Eerste Kamer de plannen voor het stroomlijnen van de Participatiewet heeft afgehamerd, komt de forfaitaire loonkostensubsidie per 2017 officieel in de wet te staan en blijft de no-riskpolis structureel beschikbaar voor de doelgroep van de Participatiewet.
21 november 2016

Toetsing van regeldruk gaat op de schop

Het kabinet richt per 1 juli 2017 een nieuw onafhankelijk regeldruktoetsingscollege op. Dit nieuwe college moet zo vroeg mogelijk worden betrokken bij nieuwe wetgeving om zo de regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.
21 november 2016

Evaluatie werkkostenregeling al in 2017?

Voordat de Tweede Kamer vóór het pakket Belastingplan 2017 stemde, werd een rijtje moties aangenomen. Eén van die moties verzoekt de regering om de evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen naar 2017.
22 november 2016

Bezwaarmaker hoeft ziekte niet te voorspellen

Een laat ingediend bezwaarschrift kan niet zomaar als niet-ontvankelijk terzijde worden geschoven als u tegen het einde van de beroepstermijn ernstig ziek bent geworden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.
22 november 2016

Protocol: reanimeren in zes stappen

Echt voorbereid zijn op een reanimatie is lastig. Des te belangrijker om te weten hoe u moet handelen als iemand in uw omgeving bewusteloos raakt. Reanimeren doet u door de zes stappen van het reanimatieprotocol aan te houden. De video maakt het visueel!
22 november 2016

Onveilige situaties door wifi van apparaten

Veel nieuwe apparaten die u nu als organisatie aan kunt schaffen, hebben standaard de optie om verbinding met internet te leggen. Maar het is wel de vraag of dit de veiligheid van de digitale infrastructuur van uw organisatie niet in gevaar brengt.
22 november 2016

Nieuwe overheidsgaranties mkb-financiering

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 35 miljoen beschikbaar voor garanties op financiering voor het mkb. Het ministerie verstrekt de garanties aan twee private aanbieders van financiering om kredietverlening te stimuleren.
22 november 2016

Waarom is handhaving van Wet DBA uitgesteld?

Vorige week werd bekend dat de implementatieperiode van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2018. In de tussentijd moeten een aantal arbeidsrechtelijke knelpunten worden aangepakt.
23 november 2016

OR stopt controle mystery guests in bussen

De OR van busbedrijf Hermes trok aan de bel over de inzet van mystery guests voor de beoordeling van werknemers. Daarmee deed de ondernemingsraad beroep op zijn instemmingsrecht op voorzieningen voor controle van aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers.
23 november 2016

In 2018 nieuwe regels voor persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de administratieve verwerking van persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het administreren van namen, adressen of IP-adressen. Dit is het gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming.
23 november 2016

Rekenregels en sociale premies per 1 januari 2017

In de Rekenregels voor 2017 die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft gepubliceerd, staan de effecten voor uitkeringen en grondslagen van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de andere tarieven voor de loonheffingen per 1 januari 2017.
23 november 2016

Adviseur over: studiekosten en transitievergoeding

Volgt een werknemer een door de werkgever betaalde training, dan kunnen de kosten hiervoor soms worden afgetrokken van de transitievergoeding. De werkgever kan hierover afspraken maken in een studieovereenkomst. Maar de werkgever heeft geen totale vrijheid. Voor het verrekenen van studiekosten met de transitievergoeding gelden een aantal voorwaarden.
23 november 2016

Financiële steun mkb voor lokale verenigingen

Uw organisatie kan niet zonder de financiële steun van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Uit een onderzoek van Panteia blijkt dat het mkb jaarlijks een bedrag van in totaal ruim € 1 miljard geeft aan lokale sportverenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties.
23 november 2016

Mkb-ondernemer heeft zin in 2017!

Mkb-ondernemers verwachten veel goeds in 2017. Zij speculeren op meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.
24 november 2016

VPB-tarief gaat omlaag de komende jaren

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft onlangs aangegeven dat het tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) de komende jaren omlaag kan als de aftrekposten en belastingconstructies worden versoberd of verdwijnen.
24 november 2016

Waardeoverdracht pensioen vanaf 2018 verplicht

Vanaf 1 januari 2018 is het voor een werknemer die van baan wisselt niet meer mogelijk om een klein opgebouwd pensioen af te kopen. Concreet betekent dit dat pensioensaldo’s tot €465,94 per 2018 via een waardeoverdracht verplicht overgedragen worden naar de pensioenuitvoerder die de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert.
24 november 2016

Nieuwe regels in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staan een aantal veranderingen die betrekking hebben op de loonheffingen vanaf 1 januari 2017. De Belastingdienst heeft al aangegeven dat er de komende maanden ook nog een tweede en derde versie komt waarin de informatie verder is uitgebreid.
24 november 2016

Weg met dat woord-verkiezing 2016 van start

Sommige woorden bezorgen mensen meer jeuk dan andere woorden. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is daarom weer de jaarlijkse ‘Weg met dat woord’-verkiezing gestart. U kunt stemmen van welk woord de Nederlandse taal afscheid zou moeten nemen.
24 november 2016

Werknemer moet werkplek verlaten wegens relatie

Als een werknemer een relatie krijgt met een collega, mag de werkgever eenzijdig een nieuwe standplaats voor die werknemer bepalen. De situatie moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
24 november 2016

Werknemer moet werkplek verlaten door relatie

Als een werknemer een relatie krijgt met een collega, mag de werkgever eenzijdig een nieuwe standplaats voor die werknemer bepalen. De situatie moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.